Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Brain Stimulating Method-De Jong® is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De BBT en IBSM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Brain Stimulating Method-De Jong® bevinden zich links naar externe websites. Brain Stimulating Method-De Jong® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Brain Stimulating Method-De Jong®

Linken naar pagina’s van Brain Stimulating Method-De Jong® is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Brain Stimulating Method-De Jong® toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is http://www.brainstimulatingmethod.nl met als officiële beschrijving Brain Stimulating Method- De Jong® (BSM-De Jong®).

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Brain Stimulating Method-De Jong® en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de BBT en IBSM.

Tip een bekende

Tip een bekende