Algemene voorwaarden

Privacy beleid (AVG)

Website: www.brainstimulatingmethod.com
E-mailverkeer

Verantwoordelijken:

BBT (Beroepsvereniging BSM-de JongTherapeuten)

IBSM-De Jong (Institute Brain Stimulating Method-de Jong)

1. Algemeen
1.1 In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe BSM-De Jong® de NAW en contactgegevens van haar gebruikers verwerkt voor zover die door derden aan BSM-De Jong® worden verstrekt.

2. Verzameling en gebruik van NAW en contactgegevens
2.1 BSM-De Jong® verzamelt gegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze gegevens via de Website (contactformulier of via e-mail) heeft doorgegeven om bijvoorbeeld vragen te stellen of diensten af te nemen.

2.1.1 Diensten als in 2.1 beschreven kunnen de opleiding betreffen danwel nascholingen of webinars.
2.2 BSM-De Jong® gebruikt deze gegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de gegevens heeft verstrekt. 
2.2.1 Als de gebruiker BSM-De Jong® om informatie of diensten verzoekt, verwerkt BSM-De Jong® de gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.3 Daarnaast kan BSM-De Jong® de gegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van BSM-de Jong® die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@ibsm.nl.

3. Doorgifte aan derden
3.1 BSM-de Jong® zal de gegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door BSM-de Jong® voor de in dit Privacy beleidopgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker BSM-De Jong® een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.; of
3.1.2 BSM-De Jong® op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. In het geval van de opleiding zou dit het accreditatie instituut kunnen zijn.

4. Cookies
4.1 BSM-De Jong® maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid dat onderaan deze pagina gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor BSM-De Jong® cookies gebruikt.

5. Wijziging/verwijdering van NAW danwel contactgegevens
5.1 De gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid van zijn of haar gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
5.2 Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleidkan de gebruiker BSM-De Jong® bereiken via secretaris@bsmdejongtherapeuten.com.

6. Bewaartermijn
6.1 BSM-De Jong® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7. Beveiliging
7.1 BSM-De Jong® heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen, waaronder een SSLverbinding en versleutelde opslag van de gegevens.

8. Wijzigingen in het Privacy beleid
8.1 BSM-De Jong® behoudt zich het recht voor dit Privacy beleidaan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. BSM-De Jong® adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy beleid is bijgewerkt op 24-04-2020.

Tip een bekende

Tip een bekende