Kennis en vaardigheden

De BSM-De Jong® therapeut kan zich, na het met succes afleggen van de tentamens en het behalen van het diploma, vrij vestigen met een particuliere praktijk. De zelfstandige basis is gerelateerd aan het niveau van de opleiding tot BSM-De Jong® therapeut als post –HBO beroepsopleiding.

Diagnostiek

Diagnostisch bezit de BSM-De Jong® therapeut kennis van:

Reguliere zorg en onderwijs: Kennis van de wetenschappelijke feitelijkheden uit de reguliere zorg en onderwijs vormt ten aanzien van de interpretatie van de onderzoeksgegevens een belangrijke leidraad. De kennis van de reguliere wetenschap wordt toegepast op het concept BSM-De Jong®.

Diagnostiek: Kennis uit anamnese en onderzoek verkregen, bieden de mogelijkheid het klachtenpatroon te diagnostiseren en te evalueren.

Diagnostiek volgens BSM-De Jong®: De specifiek BSM-De Jong® diagnostiek baseert zich op het lichamelijk aspect van ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen in relatie tot het functioneren van het centraal-, perifeer- en autonoom zenuwstelsel.

Psychologie: Kennis van de basispsychologie, lichaamstaal, analyse van psychische, emotionele en sociale factoren en psychosomatische uitingen bieden de mogelijkheid de klachten op hun waarde in te schatten, gericht op de “Individualiteit van de cliënt”, rekening houdend met het individuele inschattingsvermogen van de therapeut. De psychologische kennis is van belang bij het inschatten van de zin van de symptomen bij de individuele cliënt.

Kennis van de psychologie en het psychosomatisch functioneren beperkt zich tot de interpretatie en het geven van adviezen omtrent de leefwijze van de cliënt; het toepassen van vormen van psychologische therapie behoort niet tot het werkterrein van de BSM-De Jong® therapeut.

 

 

Methode BSM-De Jong®

BSM-De Jong® is gebaseerd op een individuele diagnose waarbij een individuele therapie wordt voorgeschreven. De oorzaak van de stoornis kan biochemisch van aard zijn, endocrinologisch en/of toe te schrijven zijn aan partiële beperkingen van de zenuwgeleiding. De kern van de therapie bestaat uit het stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden via de ascenderende banen.

Didactische adviezen worden verstrekt met betrekking tot ondersteuning van leerprocessen. Pedagogische adviezen worden verstrekt met betrekking tot benadering van en omgang met de cliënt.

Voedingsleer

Kennis van de basisbouwstoffen, de macro-nutriënten (proteïnen, koolhydraten en vetten) en de micro-nutriënten vitaminen, mineralen, water en spoorelementen) en hun absorptie en daarmee samenhangende metabole processen.

Kennis van de toepassing van voedingsadviezen in relatie tot het herstel van de normale ontwikkeling. De voedingsadviezen zijn te allen tijde gericht op de individuele toepassing bij de cliënt.

Suppletie

Gerichte kennis en de mogelijkheid via eigen testmethode gericht advies te geven passend bij / aanvullend op evt. al ingezette reguliere medicatie.

Levensstijl

BSM gerichte levensstijl

Tip een bekende

Tip een bekende